WAANYEN
รีวิว
 
 
สรุป ห้ามโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อะไรผิด-ไม่ผิด
Date : 19/06/2020
โพสต์รูปภาพแอลกอฮอล์ต้องระวัง อาจถูกจับและถูกปรับ

       หลังจากโลกออนไลน์ได้กล่าวถึงการโพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความผิดถือเป็นการเชิญชวนและอวดอ้าง ทำให้หลายคนสงสัยว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถโพสต์รูปภาพแอลกอฮอล์เหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงหรือไม่?

        ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ระบุว่า “ห้ามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล, แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือโดยออม”

       เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่นี้หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซึ่งดื่มกินไมได แตเมื่อผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถดื่มกินได้ และเครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอลเกิน 0.5 ดีกรี แตไมเกิน 80 ดีกรี ดังนั้นกฎหมายมาตรานี้จึงออกมาเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือห้ามทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้าหรือการตลาดแบบตรง

        แต่จากกระแสข่าวบนโลกออนไลน์อาจมีการตีความในมาตรา 32 ที่ผิดไป ทาง นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลก อฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค จึงได้ออกมาทำความเข้าใจว่า “ในมาตรา 32 ระบุใจความสำคัญไว้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า เช่น การโพสต์ภาพเหล้าเบียร์พร้อมข้อความต่างๆ เพราะต้องการที่จะขายสินค้าเหล้าเบียร์นั้น ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ และห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับการมีข้อความหรือพฤติการณ์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้คนอื่นอยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว”

        สรุป ประชาชนที่โพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีไม่มีความผิดตามกฎหมายนี้ หากไม่มีข้อความเชิญชวน อวดอ้าง หรือชักจูงใจให้ดื่มเหล้าเบียร์ ก็จะไม่มีความผิด ซึ่งแตกต่างจากดารา เน็ตไอดอลหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากทำให้คนหันมาสนใจสินค้านี้ได้ ถือเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม บุคคลที่มีชื่อเสียงจึงไม่สามารถทำแบบบุคคลทั่วไปได้

บทลงโทษ สำหรับบุคคลที่ตั้งใจโพสต์ข้อความเชิญชวน อวดอ้างหรือชักจูงให้ดื่มเหล้าเบียร์

        ตามมาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการโฆษณาของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะปรับ 500,000 บาท โดยมีการกำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับไว้ด้วย

        อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำกับพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้โพสต์เข้ามาชี้แจงประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

 หลีกเลี่ยงการรับโทษปรับ กรณีโพสต์รูปภาพแอลกอฮอล์ได้อย่างไร

       - ห้ามโพสต์ข้อความเชิญชวน อวดอ้าง หรือชักจูงใจให้ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม แต่ถ้าหากคนอื่นถ่ายภาพแล้วติดเราที่ถือแอลกอฮอล์อันนี้ได้รับการยกเว้น 
       - ไม่โพสต์ขวด แก้วหรือกระป๋องของเหล้าเบียร์ ที่เห็นถึงโลโก้ชัดเจนเกินไป
       - ห้ามโพสต์สรรพคุณของเหล้าเบียร์
       - ห้ามถ่ายภาพของแถมของเหล้าเบียร์ให้เห็นชัดเจน
       - หลักเลี่ยงการแปลข่าวเกี่ยวกับแอลกอฮอล์จากต่างประเทศที่ชักชวนให้ลิ้มลอง